Magidoc

checkoutDelete
Mutation

Deletes a checkout.

Arguments

#

token

Non-null

Token of a checkout to delete.

Response

#

Returns CheckoutDelete .

Example

#